Contáctanos

(+34) 691654063 info@asilf.com

Beëindiging vruchtgebruik bij overlijden

Vruchtgebruik

Wanneer de vruchtgebruiker overlijdt, dienen de begunstigden de consolidatie van het  eigendomsrecht, ontstaan door de beëindiging van het vruchtgebruik, te vereffenen. De  erfgenamen die destijds de blote eigendom hebben verkregen, worden na het overlijden  van de vruchtgebruiker volledig rechthebbenden. Deze overgang wordt consolidatie van het  eigendomsrecht genoemd. 

Over de consolidatie van het eigendomsrecht wegens beëindiging van het vruchtgebruik  dient Erfbelasting te worden betaald. Er moet aangifte worden gedaan van de consolidatie  van het eigendomsrecht ten gunste van de houder van de blote eigendom als gevolg van  de beëindiging van een vruchtgebruik dat werd gevestigd via een overdracht zonder  vergoeding (erfopvolging of schenking). 

Indien de verdeling van het eigendomsrecht tot stand is gekomen via een overdracht tegen  vergoeding valt de consolidatie onder de Belasting op Vermogensoverdrachten en  Gedocumenteerde Rechtshandelingen (ITPyAJD in het Spaans). 

Met andere woorden, als de blote eigenaar de blote eigendom van het onroerende goed  heeft verkregen via een koopovereenkomst, is hij of zij ITPyAJD verschuldigd. 

Als de blote eigenaar de blote eigendom van het onroerende goed gratis heeft gekregen, is  hij of zij bij een erfenis of schenking Erf- en Schenkbelasting (ISD in het Spaans)  verschuldigd. 

In beide gevallen hoeft echter, op het moment van verkrijging van de blote eigendom, geen 

belasting te worden betaald over de totale waarde van het onroerende goed, maar slechts  over de waarde van de blote eigendom. U betaalt dus geen belasting over de waarde van  het vruchtgebruik, zelfs als de vruchtgebruiker dat wel deed. 

Op het moment dat de vruchtgebruiker overlijdt en het vruchtgebruik wordt opgeheven,  wordt de blote eigenaar officieel de volledige eigenaar van het onroerende goed. Daarom  moet hij of zij nu belasting betalen voor het verkrijgen van de volledige eigendom, dus over  de waarde die het vruchtgebruik had. 

De eigenaar die zijn of haar eigendom consolideert wegens beëindiging van het  vruchtgebruik, betaalt dus dezelfde belasting als toen hij of zij de blote eigendom verkreeg,  ook in geval van overlijden. 

Als hij of zij de blote eigendom van het onroerende goed heeft verkregen via een  koopovereenkomst, dient hij/zij bij het overlijden van de vruchtgebruiker ITPyAJD te betalen  zoals hierboven beschreven, met speciale aandacht voor de volgende regels: 

• Het bedrag waarover ITPyAJD moet worden betaald, is het percentage van de  waarde dat, bij de verkrijging van de blote eigendom, aan het vruchtgebruik werd  toegekend. 

• Dit percentage moet worden toegepast op de waarde van het onroerende goed op  de datum van overlijden. 

• De ITPyAJD wordt betaald tegen het tarief dat gold op het moment van overlijden. 

Als u de blote eigendom hebt verkregen via een erfenis of schenking, dient u bij overlijden  van de vruchtgebruiker ISD te betalen, met inachtneming van het volgende: 

• U betaalt belasting over de waarde van het vruchtgebruik op het moment van  verkrijging van het onroerende goed. 

• Bij de betaling van de belasting dient u het gemiddelde belastingtarief toe te passen  dat u hebt betaald bij de verkrijging van de blote eigendom. 

• Bij beëindiging van het vruchtgebruik dient u rekening te houden met de waarde van  de goederen op het moment waarop het vruchtgebruik werd gevestigd, het  gemiddelde toepasselijke tarief en de geldende kortingen op de vestigingsdatum. 

• Als bij de vestiging niet alle kortingen zijn toegepast, kunt u het resterende bedrag  toepassen bij de aangifte van de beëindiging van het vruchtgebruik. 

Als het vruchtgebruik wordt beëindigd wegens overlijden van de vruchtgebruiker, geldt er  een termijn van zes maanden voor de belastingaangifte, gerekend vanaf de  overlijdensdatum, die tevens de erfdatum is. In alle overige gevallen geldt er een termijn  van dertig werkdagen, gerekend vanaf de dag volgend op die waarop het vruchtgebruik is  beëindigd.

Let op: De inhoud van dit artikel is puur informatief. Elk geval dient apart te worden  bestudeerd, met inachtneming van de op dat moment geldende regelgeving.  

Neem geen risico’s, neem altijd contact op met een advocaat. Alle praktiserende advocaten  in Spanje moeten ingeschreven zijn bij een orde van advocaten. Voor uw veiligheid kunt u  dit controleren op: https://www.abogacia.es/ servicios…/censo-de-letrados/ 

Nathalie Zanolie 

Advocaat (ingeschreven bij de Orde van Advocaten van Tenerife met registratienummer  3.033 – Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife ICATF).  

htths://advocaat-tenerife.com 

https://asilf.com

https://www.facebook.com/advocaattenerifenathaliezanolie/

Woordenlijst van het artikel van deze maand  

Usufructo: vruchtgebruik  

Nuda propiedad: blote eigendom  

Consolidación de dominio: consolidatie van het eigendomsrecht  

Impuesto: belasting  

Herencia: erfenis  

Donación: schenking

Etiquetas:

Deel:

Have Any Question?

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore