Contáctanos

(+34) 691654063 info@asilf.com

Privacybeleid

NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE UN VISTAZO

ONS PRIVACYBELEID IN EEN OOGOPSLAG

Wie is NATHALIE ZANOLIE?

Wij zijn NATHALIE ZANOLIE en wij verwerken uw gegevens als Data Controller. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Wij gebruiken de gegevens die u ons online of op een andere manier hebt verstrekt om uw vragen en suggesties te behandelen, om u diensten te verlenen of u de producten te leveren die u hebt aangevraagd, om commentaar op onze blog te controleren.

Waarom hebben we ze?

Wij hebben het recht uw gegevens om verschillende redenen te verwerken. Wanneer u een formulier invult of ons een e-mail stuurt met een vraag of een suggestie, hebben wij een rechtmatig belang bij de behandeling ervan.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens alleen doorgeven aan bedrijven die met ons samenwerken om de ontvangen verzoeken te behandelen en onze diensten of producten te leveren, banken en organisaties die daartoe wettelijk verplicht zijn. In geen geval zullen wij uw gegevens aan derden verkopen.

Welke rechten heb je?

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie van of verwijdering van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen het gebruik door ons van gegevens waarvoor u ons eerder toestemming hebt gegeven, tegen de overdracht van die gegevens en tegen geautomatiseerde geïndividualiseerde besluiten.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens passen wij de volgende beginselen toe om u de grootst mogelijke bescherming te bieden:

 • Beginsel van rechtmatigheid, billijkheid en transparantie: Wij zullen altijd uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden die wij u vooraf in absolute transparantie zullen meedelen.
 • Beginsel van gegevensminimalisering: Wij zullen alleen gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben. Zo weinig mogelijk.
 • Beginsel van de beperking van de bewaartermijn: de gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden van de verwerking, afhankelijk van het doel, zullen wij u op de hoogte stellen van de overeenkomstige bewaartermijn, in het geval van abonnementen zullen wij onze lijsten periodiek herzien en de records die gedurende een aanzienlijke tijd inactief zijn geweest, verwijderen.
 • Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid: Uw gegevens zullen zodanig worden behandeld dat een passende beveiliging van persoonsgegevens wordt gewaarborgd en de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ongeoorloofde toegang tot of misbruik van de gegevens van onze gebruikers door derden te voorkomen.

 

In dit privacybeleid vindt u meer gedetailleerde informatie over het gebruik dat wij maken van de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en gebruikers, en in het algemeen van alle personen die contact met ons onderhouden, ongeacht de middelen die zij hebben gebruikt om met ons te communiceren (online formulier, per telefoon of e-mail, persoonlijk).

Wij willen graag transparant zijn over wat wij met uw persoonsgegevens doen, dat u de implicaties begrijpt van het gebruik dat wij ervan maken, of de rechten die u hebt met betrekking tot uw gegevens. Daarom houden wij ons Privacybeleid, onze Juridische kennisgeving en ons Cookiebeleid actueel, informatie die u op deze website kunt raadplegen.

Als u vragen hebt of meer informatie wenst over het privacybeleid, kunt u het document verder lezen.

NATHALIE ZANOLIE verbindt zich ertoe te allen tijde de vigerende wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Door middel van het volgende privacybeleid informeert NATHALIE ZANOLIE, in overeenstemming met de vereisten van de RGPD en de LOPDGDD, gebruikers en personen wier gegevens zij verwerkt over:

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is NATHALIE ZANOLIE:

NATHALIE ZANOLIE informeert de gebruiker dat de gegevens die worden verstrekt door het surfen op onze website, de verschillende gegevensverzamelingsformulieren of door het verzenden van e-mails door NATHALIE ZANOLIE zullen worden verwerkt en dat deze verwerking wordt opgenomen in het Register van Verwerkingsactiviteiten dat door NATHALIE ZANOLIE wordt beheerd overeenkomstig de bepalingen van de RGPD.

2. WAARVOOR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Op https://asilf.com verwerken wij gegevens van zowel gebruikers van onze website als van derden die relaties met ons onderhouden. Om het voor u gemakkelijker te maken te begrijpen hoe wij uw gegevens verwerken, hebben wij het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken, de soorten gegevens en de legitimatiegrondslag gedifferentieerd naargelang van de categorie personen wier gegevens wij verwerken. Hieronder classificeren wij de personen wier gegevens wij verwerken volgens het type relatie dat zij hebben met NATHALIE ZANOLIE

2.1. Webgebruikers

Welke gegevens verzamelen wij van onze websitegebruikers?

 • Gegevens van gebruikers die op onze website surfen: Gegevens verstrekt door cookies.
 • Gegevens van gebruikers die opmerkingen maken op onze blog.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer de gebruiker ons privacybeleid aanvaardt, geeft hij/zij ons toestemming om de verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden te gebruiken:

 • Om u de informatie toe te zenden en u de dienst te verlenen waarom u verzoekt via de verschillende formulieren op onze website.
 • Het organiseren, communiceren en houden van evenementen en dergelijke.
 • Beheer uw opmerkingen op onze blog.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Wij verkrijgen uw gegevens door middel van:

 • Het formulier dat door de webgebruiker wordt ingevuld voor het daarin vermelde doel. Het formulier is onderworpen aan de aanvaarding van dit privacybeleid door het aankruisen van het aangegeven vakje.
 • Wij verkrijgen surfgegevens uit de verschillende cookies die de gebruiker aanvaardt wanneer hij zich voor het eerst toegang verschaft tot https://asilf.com.

Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?

 • De uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker (artikel 6.1.a. RGPD), uitgedrukt door het invullen van de verschillende formulieren, het aanvinken van het vakje is wat de verwerking door NATHALIE ZANOLIE legitimeert. De gebruiker kan de gegeven toestemming te allen tijde intrekken; intrekking van de toestemming heeft evenwel geen gevolgen voor de verwerking van gegevens die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden.
 • Het rechtmatige belang voor het opstellen van surfprofielen en het opsporen van voorkeuren door middel van de installatie van cookies.
 • De uitvoering van een overeenkomst of de vaststelling van precontractuele maatregelen wanneer de klant een verzoek indient via de verschillende formulieren die de gebruiker ter beschikking staan op onze website of informatie vraagt over de door NATHALIE ZANOLIE geleverde diensten.

2.2. Leveranciers

Welke gegevens verzamelen wij van onze leveranciers?

 • Identificatiegegevens leverancier: De persoonsgegevens die NATHALIE ZANOLIE opvraagt, omvatten:
  • Identificatiegegevens: naam en voornaam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres.
  • Werkgelegenheid en beroepsgegevens.
  • Activiteiten en bedrijfsleven.

 

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Wij verkrijgen uw gegevens door:

 • De ondertekening van het contract dat ons bindt, de aanvaarding van de ingediende offerte, de ontvangst van de facturen van de leverancier en de ondertekening van het contract met de gegevensverwerker, indien dit voor de geleverde dienst passend is.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Het beheren van de informatie met betrekking tot de gegevens van onze leveranciers van goederen en diensten, alsmede van hun vertegenwoordigers.
 • Handhaving van de contractuele relatie met onze leveranciers.
 • Beheer van betalingen en inningen met betrekking tot de contracten die ons binden.
 • Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?
 • Bij de uitvoering van een precontract/overeenkomst om u informatie toe te zenden en het beheer van de verleende dienst uit te voeren, anders zou dit niet mogelijk zijn.
 • In het legitieme belang van het beheer van gegevens met betrekking tot vertegenwoordigers van leveranciers van NATHALIE ZANOLIE.

2.3. Klanten

Welke gegevens verzamelen wij van onze klanten?

 • Gegevens van klanten die een van de formulieren invullen die beschikbaar zijn op https://asilf.com en in de fysieke winkel van NATHALIE ZANOLIE.
  • Identificatiegegevens: naam en voornaam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres.
  • Gegevens met betrekking tot het verzoek
 • Gegevens van klanten die zich op ons platform registreren:
  • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, postadres en e-mailadres, telefoon, factuuradres.
 • Gegevens van klanten die in ons etablissement persoonlijk reserveren of bestellen:
  • Identificatiegegevens: Naam en voornaam, postadres en e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres.
 • Gegevens van onze klanten verkregen via onze contracten en budgetten.
 • Gegevens van klanten die online of in persoon een aankoop doen:
  • Identificatiegegevens: titel, naam, voornaam, achternaam, postadres en e-mailadres, telefoon, factuuradres.
  • Transactiegegevens: aangekochte producten/geleverde diensten en wijze van betaling, factuur of aankoopbewijs.


Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Als u een online klant bent, verkrijgen wij uw gegevens via:

 • Het formulier dat de gebruiker invult om informatie en/of budget aan te vragen, te bestellen of om de aankoop online te voltooien in onze e-commerce. Het formulier is onderworpen aan de aanvaarding van dit privacybeleid door het aankruisen van het aangegeven vakje.
 • Wij halen de surfgegevens uit de verschillende cookies die de klant aanvaardt wanneer hij zich voor het eerst op https://asilf.com aanmeldt.

 

Als u een klant in persoon bent, verkrijgen wij uw gegevens via:

 • Het registratieformulier voor klanten.
 • Aanvaarding van de ingediende offerte.
 • Het ondertekende contract.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Om de documentatie in verband met uw verzoeken en aankopen te genereren en te beheren.
 • Om u informatie te verstrekken over aanbiedingen, producten en diensten met betrekking tot uw aankoop.
 • Om uw online reservering of aankoop via ons platform te verwerken.

 

Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?

 • Bij de uitvoering van een precontract/overeenkomst om u informatie toe te zenden en het beheer van de verleende dienst of het geleverde product uit te voeren, anders is het niet mogelijk.
 • De toestemming van de gebruiker om de nieuwsbrief en commerciële mededelingen te ontvangen over de aanbiedingen, activiteiten en promoties van NATHALIE ZANOLIE en die van de sector die van belang kunnen zijn voor de gebruiker en het beheer van onze blog. De gebruiker kan de gegeven toestemming te allen tijde intrekken.

2.4. Sollicitanten en kandidaten.

Welke gegevens verzamelen wij van sollicitanten?

 • Kandidaatgegevens gevraagd in het formulier “Werken bij ons” van NATHALIE ZANOLIE:
  • Identificatiegegevens: naam en voornaam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres.
  • Academische en werkgelegenheidsgegevens
  • Gegevens die door de kandidaat zelf als bijgevoegde documenten zijn verstrekt

 

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Wij verkrijgen uw gegevens door:

 • Door een CV in te dienen in onze kantoren of door het formulier “Kom bij ons werken” op onze website in te vullen.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die ons door de kandidaten worden verstrekt, worden alleen gebruikt voor de selectieprocedures die geopend zijn of zullen worden uitgevoerd in het geval dat de verstrekte gegevens bestemd zijn voor onze arbeidsuitwisseling.

Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?

In de toestemming van de gebruiker door de opname van zijn gegevens en curriculum op de website van NATHALIE ZANOLIE om deel te nemen aan de selectieprocessen die actief zijn alsook aan de toekomstige processen die kunnen worden uitgevoerd, zolang hij zich niet verzet tegen de verwerking van zijn gegevens.

2.5. Contacten sociale media

Welke gegevens verzamelen wij?

Identificatiegegevens op het sociaal netwerk: NATHALIE ZANOLIE zal u niet om andere gegevens vragen dan die welke u in uw gebruikersprofiel hebt opgenomen.


Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Om uw vragen, verzoeken of verzoeken te beantwoorden en te beheren.

Om met u te interageren zolang u deel uitmaakt van onze gemeenschap van volgelingen.

Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?

Bij de uitvoering van een precontract/contract dat u verbindt met het overeenkomstige sociale netwerk en in overeenstemming met het privacybeleid ervan:

 

https://asilf.com zal te allen tijde trachten passende mechanismen in te stellen om de toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor het plaatsen van cookies die dat vereisen. Wanneer een gebruiker onze website bezoekt, verschijnt er een pop-up die hem informeert over het bestaan van cookies en dat hij, als hij verder surft op onze website, toestemming geeft voor de installatie van cookies. Aanvaarding van de installatie van cookies impliceert aanvaarding van de bewaring van het IP-adres in de bestanden van https://asilf.com, samen met de datum van aanvaarding, voor een periode van één jaar, om de gegeven toestemming aan te tonen. Meer informatie kunt u vinden in ons “Cookiebeleid”.

3. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

3.1. Webgebruikers

Gegevens die worden verwerkt op basis van de toestemming van de webgebruiker worden bewaard zolang zij relevant zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en de toestemming niet is ingetrokken.

Gegevens die op grond van een gerechtvaardigd belang worden verwerkt, worden bewaard gedurende de periode die gekoppeld is aan de periode op grond waarvan de gegevens zijn verzameld, waarbij steeds wordt gezorgd voor passende waarborgen en eerbiediging van de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

Voor gegevens die worden verwerkt op grond van de uitvoering van een overeenkomst of de vaststelling van precontractuele maatregelen geldt als bewaringstermijn de periode gedurende welke de contractuele relatie van kracht blijft, alsmede de daaropvolgende periode die op grond van een wettelijke verplichting moet worden bewaard.

Het via cookies verkregen IP-adres wordt gedurende een jaar bewaard om de toestemming van de gebruiker aan te tonen.

Wat de periode van bewaring van cookies betreft, kunt u meer informatie verkrijgen op onze website in de rubriek “Cookiesbeleid”.

3.2. Leveranciers

De gegevens die op grond van een legitiem belang worden verwerkt, worden bewaard gedurende een periode die gekoppeld is aan de periode die aan de verzameling van de gegevens ten grondslag ligt, waarbij steeds wordt gezorgd voor passende waarborgen en eerbiediging van de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

Gegevens die worden verwerkt op basis van een contract, alsmede indien een deel van de verwerking wordt gerechtvaardigd door een wettelijke verplichting, worden bewaard zolang de contractuele relatie van kracht is. De gegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie eindigt of, indien de verwerking verband houdt met een wettelijke verplichting, zolang dit wettelijk is bepaald. De gegevens kunnen niet door de betrokkene worden herroepen, behalve in het geval van wettelijk voorgeschreven afscherming van de gegevens.

3.3. Cliënten

Gegevens die op basis van toestemming van de klant worden verwerkt, worden bewaard zolang zij relevant zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en de toestemming niet is ingetrokken.

Gegevens die op grond van een gerechtvaardigd belang worden verwerkt, worden bewaard gedurende de periode die gekoppeld is aan de periode op grond waarvan de gegevens zijn verzameld, waarbij steeds wordt gezorgd voor passende waarborgen en eerbiediging van de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

Gegevens die worden verwerkt op basis van een contract, alsmede indien een deel van de verwerking wordt gerechtvaardigd door een wettelijke verplichting, worden bewaard zolang de contractuele relatie van kracht is. De gegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie, in het geval dat de verwerking verband houdt met een wettelijke verplichting, en de gegevens kunnen niet door de betrokkene worden herroepen, behalve in het geval van de wettelijk voorgeschreven afscherming van de gegevens.

3.4. Sollicitanten en kandidaten

De gegevens die worden verwerkt op basis van de toestemming van de sollicitant en de kandidaat worden bewaard zolang de selectieprocedure waarop zij hebben gesolliciteerd open blijft. Indien de sollicitatie niet voor een specifieke selectieprocedure is en voor toekomstige sollicitaties is bestemd, bedraagt de bewaringstermijn maximaal één jaar; op dat ogenblik wordt het cv gewist en vernietigd, tenzij de belanghebbende te kennen geeft dat hij het cv wenst te bewaren en het wordt bijgewerkt.

3.5. Sociale netwerkcontacten

De verwerkte gegevens van contacten op het sociale netwerk worden bewaard zolang de gebruiker en NATHALIE ZANOLIE een relatie onderhouden op het sociale netwerk. Aangezien NATHALIE ZANOLIE niet rechtstreeks verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens, zullen wij uw gegevens slechts op beperkte wijze kunnen raadplegen of verwijderen. Wij verwerken uw gegevens zolang de gebruiker van het sociale netwerk aan NATHALIE ZANOLIE is gekoppeld als “vriend”, “vind ik leuk”, “volg” of soortgelijke knoppen.

NATHALIE ZANOLIE zal niet verantwoordelijk zijn voor de correctie van uw gegevens, de beperking van de informatie of van de publicaties die u deelt, maar de gebruiker van het Sociaal Netwerk zal dit zelf moeten doen door zijn profiel te configureren in overeenstemming met het privacybeleid van het Sociaal Netwerk zelf.

Ongeacht de rechtmatigheid op grond waarvan de gegevens zijn verzameld, kunnen zij worden verwerkt voor wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek, waarbij altijd passende waarborgen worden geboden en de rechten en vrijheden van de betrokkenen worden geëerbiedigd.

4. AANVULLENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

Alleen personen ouder dan 14 jaar mogen gegevens verstrekken via onze website en e-mail. Als je jonger bent dan deze leeftijd moet je toestemming hebben van je ouders of wettelijke voogden.

De Gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle gegevens die aan NATHALIE ZANOLIE worden verstrekt en verklaart dat hij/zij ouder is dan 14 jaar, en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onjuiste verklaringen.

Indien u ons gegevens van derden verstrekt, verklaart u dat u hun toestemming hebt en verbindt u zich ertoe hen de in deze clausule vermelde informatie te verstrekken, waardoor NATHALIE ZANOLIE ZANOLIE wordt vrijgesteld van elke vorm van verplichting. NATHALIE ZANOLIE kan evenwel controles uitvoeren om na te gaan of de derde partij op de hoogte is gebracht, waarbij de in de regelgeving inzake gegevensbescherming vastgestelde zorgvuldigheidsmaatregelen worden toegepast.

5. AAN WELKE ONTVANGERS ZULLEN UW GEGEVENS WORDEN MEEGEDEELD?

Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is of in het geval dat dit noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen.

De ontvangers aan wie uw gegevens kunnen worden meegedeeld, zijn onder meer:

 • Overheidsdiensten en -instanties wanneer dit vereist is op grond van belasting-, arbeids-, socialezekerheids- of andere toepasselijke voorschriften. Ondernemingen belast met de verwerking van gegevens (leveranciers van diensten voor het opsporen en voorkomen van fraude, technologische diensten, klantendiensten, reclame- en marketingdiensten, en in het algemeen derde dienstverleners die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de door NATHALIE ZANOLIE aangeboden diensten, zoals leveranciers van koeriers- en transportdiensten, enz.)

6. IS ER SPRAKE VAN INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT?

https://asilf.com wordt gehost in Spanje, een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie, op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte, of dat voldoet aan de richtlijnen die zijn vastgesteld in de artikelen 46 en 47 van de RGPD, daarom vindt er geen internationale overdracht plaats van de gegevens die door gebruikers op de website worden verstrekt.

Onze website heeft alleen op de volgende manieren toegang tot gebruikersgegevens:

 • Via cookies die de gebruiker eerder heeft aanvaard.
 • Via de commentaren van de gebruiker op de blog van de website.

 

Internationale doorgiften van gegevens kunnen ook plaatsvinden in het kader van de bovengenoemde doorgiften/communicaties waarvoor NATHALIE ZANOLIE gebruik zal maken van de instrumenten waarin de artikelen 46 en 49 van de GDPR voorzien als waarborg voor deze doorgiften aan landen waarvoor de Europese Commissie geen adequaatheidsbesluit heeft genomen.

In ieder geval zullen derden met wie bepaalde persoonsgegevens worden gedeeld, vooraf de vaststelling van passende technische en organisatorische maatregelen voor de correcte bescherming van deze gegevens hebben geaccrediteerd en zullen deze alleen met derde landen worden uitgevoerd wanneer er een bindend rechtsinstrument overeenkomstig de artikelen 46 en volgende van de RGPD bestaat. Door dit privacybeleid te aanvaarden, stemt u ermee in dat een internationale doorgifte van gegevens kan plaatsvinden in overeenstemming met de aangegeven garanties.

Indien niet aan de vereisten van de GDPR is voldaan, kan de betrokkene toestemming geven voor de internationale doorgifte of kan in het belang van de betrokkene een overeenkomst worden uitgevoerd. Zo niet, dan moet toestemming worden verkregen van de toezichthoudende autoriteit.

NATHALIE ZANOLIE verkoopt onder geen beding gebruikersgegevens aan derden.

7. WELKE RECHTEN HEBT U EN HOE KUNT U DIE UITOEFENEN?

De gebruiker kan ten overstaan van NATHALIE ZANOLIE de volgende rechten uitoefenen:

 1. Toegang tot hun persoonlijke gegevens
 2. Rectificeer ze als ze onnauwkeurig of onvolledig zijn.
 3. te verzoeken om verwijdering of annulering van gegevens wanneer deze, onder andere, niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 4. Verzet je tegen hun verwerking
 5. de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen wanneer aan een van de in de regelgeving gestelde voorwaarden is voldaan.
 6. te verzoeken om de overdraagbaarheid van hun gegevens in de in de regelgeving bepaalde gevallen.
 7. Voorkomen dat geautomatiseerde besluiten worden genomen
 8. Om de verleende toestemmingen in te trekken

Om hun rechten uit te oefenen, moeten de gebruikers een schriftelijk verzoek indienen waarin zij aangeven van welk recht zij gebruik wensen te maken, en moeten zij een bewijs van hun identiteit en een post- of e-mailadres bijvoegen met het oog op kennisgeving. Dit verzoek kan per post worden ingediend bij: NATHALIE ZANOLIE Avenida de Los Pueblos 20, San Eugenio, oficina, 94A, Centro Comercial, 38660 Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife, of op het volgende e-mail adres: info@asilf.com.

NATHALIE ZANOLIE moet het verzoek om uitoefening van rechten binnen een maand na ontvangst van het verzoek beantwoorden. Deze termijn kan indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. Wij zullen u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van een eventuele verlenging, met opgave van de redenen voor de vertraging.

Evenzo hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (Spaans Agentschap voor gegevensbescherming) wanneer zij van mening zijn dat NATHALIE ZANOLIE inbreuk heeft gemaakt op hun rechten uit hoofde van de regelgeving inzake gegevensbescherming op www.aepd.es.

8. ZIJN MIJN GEGEVENS VEILIG?

NATHALIE ZANOLIE heeft een contract met het hostingbedrijf OVH SAS voor de hosting van haar website. OVH SAS is een Europees bedrijf en heeft de nieuwste veiligheidsmaatregelen in plaats.

NATHALIE ZANOLIE garandeert in ieder geval dat de nodige maatregelen zullen worden genomen om de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens te waarborgen, gezien het vertrouwelijke karakter ervan, en verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en ze met de grootste terughoudendheid te behandelen, en verklaart ze te hebben ingevoerd in haar informatiesysteem, het beveiligingsbeleid dat overeenstemt met het type gegevens dat wordt verwerkt overeenkomstig de bepalingen van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Alle gegevens die via ons platform worden verstrekt, worden verzameld via een beveiligd protocol. Onze website heeft een SSL-certificaat waarmee een versleutelde verbinding tot stand kan worden gebracht wanneer een gebruiker onze website bezoekt en informatie met ons uitwisselt.

9. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Indien u ervoor kiest onze website te verlaten via links naar andere websites die geen eigendom van ons zijn, is NATHALIE ZANOLIE niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites of de cookies die zij op uw computer kunnen opslaan.

Datum: 21 april 2022
Versie: V.1.0

AIXA corpore