Contáctanos

(+34) 691654063 info@asilf.com

Juridische kennisgeving

1. Doel en aanvaarding

Deze wettelijke kennisgeving regelt het gebruik van de website https://asilf.com.

De website https://asilf.com biedt diensten aan die in de eerste plaats bedoeld zijn om contact tussen de gebruikers en de entiteit mogelijk te maken, hetzij om contact met ons op te nemen, op uw verzoek te reageren, uw klacht te behandelen, hun rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen of om offertes aan te vragen.

Het surfen op de website https://asilf.com houdt in dat u de website gebruikt en dat u volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met alle bepalingen van deze juridische verklaring, die gewijzigd kan worden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het verkeersgebruik en deze Wettelijke vermeldingen. De Gebruiker is aansprakelijk ten opzichte van NATHALIE ZANOLIE en ten opzichte van derden voor alle schade die het gevolg zou kunnen zijn van de niet-naleving van deze verplichting.

2. Eigendom van de website en identificatie van de verlener van de dienst van de informatiemaatschappij

Teneinde te voldoen aan het beginsel van algemene informatie dat wordt vereist door artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, delen wij onze gebruikers mede dat deze website toebehoort aan NATHALIE ZANOLIE met NIF X0019047A.

Tevens delen wij u mede dat de voor de website verantwoordelijke persoon lid is van de orde van advocaten van Santa Cruz de Tenerife met nummer 3.033, conform de deontologische code van de Spaanse advocatuur.

3. Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik

De website en zijn diensten zijn vrij toegankelijk, hoewel het gebruik van bepaalde gebieden of diensten afhankelijk is van het invullen van gegevensverzamelingsformulieren. Alleen personen die ouder zijn dan 18 jaar mogen gegevens verstrekken via onze website, en minderjarigen onder de 14 jaar mogen geen gegevens verstrekken zonder toestemming van hun ouders of voogden.

De Gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle gegevens die aan NATHALIE ZANOLIE worden verstrekt en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onjuiste verklaringen.

https://asilf.com heeft de volgende soorten gebruikers:

  • Gebruikers die geen contact hebben opgenomen met NATHALIE ZANOLIE, maar van wie gegevens worden verzameld: Door cookies verstrekte gegevens
  • Gebruikers die commentaar geven op de blog: Het e-mailadres van deze gebruikers, hun naam en voornaam of bijnaam, het commentaar dat zij hebben gegeven en de datum van het commentaar worden verzameld.

3.1. Gebruiksregels en -verboden voor gebruikers van onze diensten

De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de aangeboden inhoud en diensten op gepaste wijze te gebruiken en ze niet te gebruiken om:

  • Inhoud te verspreiden die crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, beledigend of terroristisch van aard is, of in het algemeen inhoud die in strijd is met de wet of de openbare orde.
  • Computervirussen in het netwerk in te voeren of acties uit te voeren die de elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van NATHALIE ZANOLIE of van derden kunnen wijzigen, bederven, onderbreken of fouten of schade kunnen veroorzaken; alsook de toegang van andere Gebruikers tot de Website en zijn diensten te belemmeren.
  • Pogingen om toegang te krijgen tot afgeschermde delen van de computersystemen van NATHALIE ZANOLIE of van derden en, in voorkomend geval, informatie te onttrekken.
  • Inbreuk te maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, alsook de vertrouwelijkheid van informatie van NATHALIE ZANOLIE of van derden te schenden.
  • Zich voordoen als de identiteit van een andere Gebruiker, overheidsinstanties of derden.
  • De Inhoud te reproduceren, te kopiëren, te distribueren, beschikbaar te stellen of op enige andere wijze openbaar te maken, te transformeren of te wijzigen, tenzij de eigenaar van de desbetreffende rechten hiertoe toestemming heeft gegeven of het wettelijk is toegestaan dit te doen.
  • Gegevens te verzamelen voor reclamedoeleinden en om reclame van welke aard dan ook en mededelingen voor verkoop- of andere commerciële doeleinden te verzenden zonder voorafgaand verzoek of voorafgaande toestemming.

3.2. Procedure ingeval activiteiten van onwettige aard worden verricht

Indien een gebruiker of een derde meent dat er feiten of omstandigheden zijn die wijzen op het onwettige karakter van het gebruik van eender welke inhoud en/of de uitvoering van eender welke activiteit op de webpagina’s die op de Website staan of via de Website toegankelijk zijn, moet hij NATHALIE ZANOLIE een kennisgeving sturen waarin hij zich naar behoren identificeert, de vermeende inbreuken specificeert en uitdrukkelijk, op eigen verantwoordelijkheid, verklaart dat de in de kennisgeving verstrekte informatie juist is.

4. Privacybeleid

De gebruikers kunnen de wijze waarop NATHALIE ZANOLIE hun gegevens gebruikt en de veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen, raadplegen door op de link te klikken: “Privacybeleid”.

5. Cookiesbeleid

NATHALIE ZANOLIE installeert cookies op de computer van de gebruiker. Om meer te weten te komen over de cookies op onze website, kunt u naar de volgende link gaan: “cookies policy”.

6. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen en mededelingen tussen de gebruikers en NATHALIE ZANOLIE worden, voor alle doeleinden, als effectief beschouwd wanneer zij per post, e-mail of telefoon worden gedaan. Gebruikers moeten contact opnemen met NATHALIE ZANOLIE via:

Verzending per post naar het volgende adres: NATHALIE ZANOLIE – Avenida de Los Pueblos 20, San Eugenio, oficina, 94A, Centro Comercial, 38660 Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife.
Verzending per e-mail naar het volgende adres: info@asilf.com

7. Industriële en intellectuele eigendom

De volledige inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, grafieken, beelden, iconen, technologie, software, alsook de grafische vormgeving en de broncodes ervan, vormen een werk waarvan de eigendom toebehoort aan NATHALIE ZANOLIE, en geen enkel exploitatierecht ervan kan worden geacht te zijn overgedragen aan de Gebruiker buiten wat strikt noodzakelijk is voor het correcte gebruik van de website.

Kortom, de gebruiker die toegang heeft tot deze Website kan de inhoud bekijken en eventueel toegestane privékopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen vervolgens niet worden overgedragen aan derden, niet worden geïnstalleerd op servers die zijn verbonden met netwerken, niet worden onderworpen aan enige vorm van exploitatie en uitsluitend en alleen gedurende de looptijd van de dienst.

Evenzo zijn alle merken, handelsnamen of distinctieve tekens van welke aard ook die op de website voorkomen eigendom van NATHALIE ZANOLIE, en mag niet worden aangenomen dat het gebruik van of de toegang tot deze merken of tekens de gebruiker enig recht hierop verleent.

De distributie, wijziging, overdracht of publieke mededeling van de inhoud en elke andere handeling waarvoor NATHALIE ZANOLIE geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zijn verboden. In geval van niet-naleving zal NATHALIE ZANOLIE overgaan tot het nemen van de gepaste gerechtelijke stappen.

8. Uitsluiting van aansprakelijkheid en wijziging van deze wettelijke mededeling

De website https://asilf.com maakt gebruik van informatiebeveiligingstechnieken zoals firewalls, procedures voor toegangscontrole en cryptografische mechanismen, dit alles met het doel ongeoorloofde toegang tot gegevens te voorkomen en de vertrouwelijkheid ervan te garanderen.

De op deze website verspreide informatie wordt uitsluitend en alleen voor informatieve doeleinden verstrekt en NATHALIE ZANOLIE behoudt zich het recht voor de verspreiding ervan geheel of gedeeltelijk te verwijderen of op te schorten en de structuur en de inhoud van deze website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en kan zelfs de toegang tot deze informatie beperken of ontzeggen. NATHALIE ZANOLIE tracht de kwaliteit en de actualisering van deze informatie te verzekeren en mogelijke fouten te vermijden en tot een minimum te beperken, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies veroorzaakt door beslissingen genomen op basis van de verspreide informatie, noch voor eventuele onnauwkeurigheden, weglatingen of fouten die erin voorkomen, noch voor problemen die voortvloeien uit het gebruik van deze Website of enige andere externe verbinding, noch voor schade en/of verlies aan de software of hardware van de gebruiker die voortvloeien uit de toegang tot deze Website.

De gebruikers stemmen er uitdrukkelijk mee in dat NATHALIE ZANOLIE niet aansprakelijk kan worden gesteld voor onbevoegde toegang tot of wijziging van hun transmissies of gegevens, voor al dan niet verzonden of niet ontvangen materiaal of gegevens, of voor transacties die via haar website worden verricht.

NATHALIE ZANOLIE behoudt zich het recht voor deze wettelijke kennisgeving eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen in de voorwaarden die zij geschikt acht, met als enige verplichting de gebruiker op de hoogte te brengen van de aangebrachte wijzigingen via https://asilf.com.

9. Gedeeltelijke invaliditeit

Indien een van deze clausules nietig wordt verklaard bij een definitieve beslissing van een bevoegde autoriteit, blijven de overige voorwaarden van kracht, zonder dat deze nietigverklaring van invloed is.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website is onderworpen aan de bepalingen van de Spaanse wetgeving en de toepasselijke Europese regelgeving.

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of deze producten valt onder de niet-exclusieve bevoegdheid van de Spaanse rechtbanken en gerechtshoven van de provincie Santa Cruz de Tenerife.

Indien u een eindconsument bent, zal niets in deze clausule uw rechten als zodanig onder de huidige wetgeving aantasten, en kunt u ervoor kiezen om een claim in te dienen om uw rechten met betrekking tot deze Voorwaarden af te dwingen voor de rechter of rechtbanken die overeenkomen met uw woonplaats.

Datum: 21 april 2022
Versie: V.1.0

AIXA corpore